Jeśli jesteś klientem premium.pl, możesz podpisać z premium.pl umowę o powierzeniu przetwarzania danych (zgodną z wymaganiami RODO). Zawartość umowy została określona przez premium.pl i tylko w takiej formie jest możliwe jej zawarcie. Zawarcie umowy o powierzeniu danych z premium.pl jest bezpłatne!

Czy mogę przesłać własny formularz umowy o powierzeniu przetwarzania danych do podpisania?

Nie, premium.pl umożliwia podpisanie umowy o powierzenie danych osobowych tylko na ustandaryzowanej formie określonej przez premium.pl. Zapisy tej umowy zawierają szczegółowe warunki świadczenia usług w sieci premium.pl oraz ich wzajemne relacje. Zapisy te zgodne są z wymaganiami RODO.

W jaki sposób podpisać (nową) Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych?

Każdy administrator danych, który powierza nam dane osobowe, powinien zgodnie z RODO zawrzeć z premium.pl nową Umowę Powierzenia i Przetwarzania Danych Osobowych.

By ułatwić naszym klientom akceptację takiej umowy, został udostępniony ogólnodostępny formularz, który po wypełnieniu wygeneruje wzór umowy wypełniony o podane przez klienta dane. Akceptując wygenerowaną umowę, klient spełnia obowiązek wynikający z RODO.

Wygenerowana w ten sposób umowa nie wymaga podpisania w formie pisemnej, ani odsyłania jej do premium.pl, albowiem jest zawierana w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego tj. akceptacji wzorca umownego.

WAŻNE! Formularz generowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dostępny pod tym adresem.

Instrukcje jak wypełnić formularz generowania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Uruchom formularz generowania umowy pod tym adresem: https://pomoc.premium.pl/generator-rodo
 2. Wybierz czy jesteś osobą fizyczną lub przedsiębiorcą.
 3. Następnie uzupełnij kolejno wyświetlone pola:
  • Nazwa usługi – wpisz jedną nazwę usługi, która zarejestrowana jest na dane wybranej os. fizycznej lub firmy. Jeśli posiadasz więcej usług, wybierz tylko jedną z nich i wpisz jej identyfikator w tym polu.
  • Imię i nazwisko lub Pełna nazwa firmy – w zależności od wybranego statusu prawnego (os. fizyczna lub firma) wpisz imię i nazwisko lub pełną nazwę firmy.
  • Adres zamieszkania lub Adres firmy – w zależności od wybranego statusu prawnego (os. fizyczna lub firma) wpisz adres zamieszkania lub adres, w którym znajduje się firma.
  • NIP, REGON, KRS – jeśli generujesz umowę dla firmy, podaj w tych polach numery NIP, REGON oraz KRS, które należą do tej firmy. Jeśli nie posiadasz KRS, wpisz w polu KRS: BRAK.
  • Reprezentant Klienta – jeśli generujesz umowę dla firmy, podaj w tym polu imię i nazwisko reprezentanta oraz jego funkcje (np. Prezes Zarządu, Właściciel, Księgowa).
  • Adres e-mail – wpisz w tym miejscu poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłana wygenerowana Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 4. Następnie w polu: Dane osobowe nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych wybierz:
  • Tak, jeśli wybierzesz tę opcję, to w formularzu poniżej należy uzupełnić następujące pola:
   • zbiór danych – w tym miejscu wpisujesz czyje dane osobowe przetwarzasz (przechowujesz, widzisz, zbierasz itd.). Można je przetwarzać dla 3 grup: dane o twoich pracownikach, dane o twoich klientach, dane o twoich kontrahentach (dostawcach, podwykonawcach). Wpisz te grupy, w ramach których przetwarzasz dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług, np. w ramach hostingu czy konta pocztowego lub serwera.
   • rodzaj danych – w tym miejscu wpisujesz jakiego rodzaje dane dokładnie zbierasz w ramach danej grupy, np. imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer karty płatniczej, numer rachunku bankowego, data urodzenia, imiona rodziców, itp. 
    Przykład: korzystasz w premium.pl z serwera i na nim gromadzisz dokumentację pracowniczą, a zatem wpisujesz jako zbiór danych: zbiór danych pracowników i następnie wpisujesz jako rodzaj danych: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia itd.
  • Nie, wybierz jeśli nie posiadasz zbiorów danych osobowych, które nie stanowią szczególnej kategorii danych osobowych i przejdź do kolejnego pola formularza.
 5. Następnie w polu: Dane osobowe stanowiące szczególną kategorię danych osobowych wybierz:
  • Tak, jeśli wybierzesz tę opcję, to w formularzu poniżej należy uzupełnić następujące pola:
   • zbiór danych – w tym miejscu wpisujesz czyje dane osobowe przetwarzasz (przechowujesz, widzisz, zbierasz itd.). Można je przetwarzać dla 3 grup: dane o twoich pracownikach, dane o twoich klientach, dane o twoich kontrahentach (dostawcach, podwykonawcach). Wpisz te grupy, w ramach których przetwarzasz dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług, np. w ramach hostingu czy konta pocztowego lub serwera.
   • rodzaj danych – w tym miejscu wpisujesz jakiego rodzaje dane dokładnie zbierasz w ramach danej grupy, np. dane o stanie zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, biometryczne, a także dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej, i które nazywa właśnie „szczególną kategorią danych osobowych”.
    Przykład: korzystasz w premium.pl z serwera i na nim gromadzisz dokumentację pracowniczą, w tym dokumentacje o stanie zdrowia pracownika, a zatem wpisujesz jako zbiór danych: zbiór danych pracowników i następnie wpisujesz jako rodzaj danych wrażliwych: stan zdrowia pracowników.
  • Nie, wybierz jeśli nie posiadasz zbiorów danych osobowych, które stanowią szczególną kategorię (tzw. dane wrażliwe), sklasyfikowanych w sposób określony powyżej.
 6. Zaznacz pole typu checkbox w celu oświadczenia, że zapoznałeś się z udostępnionym poniżej podglądem generowanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i akceptujesz jej treść. W ten sposób potwierdzasz, że podane w formularzu dane są zgodne z rzeczywistością.
 7. Poniżej pod zaznaczonymi oświadczeniami dostępne będą dwa przyciski:
  • Wygeneruj podgląd umowy – kliknij, aby wyświetlić podgląd generowanej umowy.
  • Wygeneruj i wyślij nam umowę o powierzeniu przetwarzania danych – kliknij, aby wygenerować umowę i wysłać ją na swój adres e-mail oraz do premium.pl.
 8. Po kliknięciu przycisku: Wygeneruj i wyślij nam umowę o powierzeniu przetwarzania danych, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wygenerowana umowa w formacie PDF. Egzemplarz wygenerowanej przez Ciebie umowy zostanie również wysłany do premium.pl.
  WAŻNE! Wysłanie wygenerowanej umowy na adres e-mail jest równoznaczne z jej zawarciem – nie ma konieczności jej odsyłania, pieczętowania itp. Wygenerowana w ten sposób umowa nie wymaga podpisania w formie pisemnej, albowiem jest zawierana w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego tj. akceptacji wzorca umownego.
 9. GOTOWE! Sprawdź swój adres e-mail i odbierz wygenerowaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia pomiędzy Tobą, a premium.pl została w ten sposób zawarta. To już wszystko!

 

Jak wygląda przykładowa wygenerowana umowa powierzenia przetwarzania danych?

Poniżej możesz sprawdzić przykładową Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dokładnie umowę o takiej treści otrzymasz po wygenerowaniu jej na naszej stronie. Twoja umowa będzie uzupełniona wpisanymi przez Ciebie danymi w formularzu generatora – na poniższych przykładach zaznaczyliśmy te treści na niebiesko.

RODO - jak wyglądają przykładowe umowy powierzenia przetwarzania danych w premium.pl.

Strony: 1 oraz 2 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w premium.pl.

 

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych w premium.pl.

Strony: 3 oraz 4 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w premium.pl.

 

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych w premium.pl.

Strona: 5 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w premium.pl.

 

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie